جاجم/cacim: ن: ئەبیال، جاجرم( كباك) جارجم، مەوج : تەنراوێکی سفتی ڕەنگاوڕەنگی خوریییە، بەدەست دەچندرێت و بەرهەمێکی خۆمالێ کوردییە.

.

جاجمی شەقە/cacimî şeqe: نتـ: جاجمی بەن و تازە شەقنەکراو.

جاجمکەر/cacimker: نفا:[ جاجم+ کەر( کەردەی)] جاجمکەرە: وەستای جاجم.

جاجم کەرڎەی/cacim kerđey: کتپ:[ جاجم+ کەردەی] جاجم دروستکردن.

جاجمۆ/cacimo: نتـ: بەجاجمەوە.

جاجمەنە/cacimene: نتـ: لە جاجمدا.

جاجمین/cacimîn: نچ:[جاجم+ ئین] جاجمینە : هەرچی لە جاجم دروست بکرێت. { وشەنامە، ل، 316}.

جاجیمان/cacĭman: ن:[ پیش][ ڕۆژ] ڕیسێكی تایبەتی یە بۆ جاجم، ئامادەكرابێت و كە بدرێت بە جۆڵا تا جاجمی لێدروست بكات.

.

.

.

.