خوێن/xwên: ن:[ توێ]

1 – خووەن( فە)، خێن( هـ)، خۆن، خووێن _ خووین، وونی( هـ)، هوون : شلەمەنیەکی سوورە لە ناو دەمار و ڕەگی گیانداراندا دێت و دەچێت.

:: مزی خووێنی کوژراوییەکە وەردەگیرێت.

2 – پێشگرێکە لە زمانی کوردی، هەروەها پێشگرێکە لە لاتینی، و ئینگلێزی بۆ زۆر زاراوەی پزیشکی.[ Hem، Hemo، Hemato، Hemic].

پسپۆڕی خوێن/pispořî xwên: نتـ:[ توێ][ ئینگـ : Hematologist]{ پەزیشکی. ل. 154}.

تاقیکردنەوەی خوێن/taqîkirdinewey xwên: نتـ:[ تاقیکردنەوە+ ی+ خوێن] [ ئینگـ : Blood test ]

کیسەی خوێن/kîsey xwên: نتـ:[ توێ][ ئینگـ : Hematocele]{ پەزیشکی. ل. 154}.

میزی خوێنی/mîzî xwênî: نتـ:[ توێ] میزی خوێناوی.[ ئینگـ : Hematuria]{ پەزیشکی. ل. 154}.

خوێنەئەلکالێتی/xwêne: نتـ:[ کیمیـ][ ئینگـ: Alkalemia]{پەزیشکی. ل. 29}.

خوێنەخوا/xwêne: نتـ:[ کە][ خوێن+ ئە+ خوا(خواستن)] خووێنگر، شڕەگر.

خوێنخوا/xwên: نفا:[ خوێن+ خوا (خواستن)] کەسێکە داوای بەهای خوێنی دەکات لەمرۆڤکوژ، خوێنگر.

خوێنخوایی/xwên: نچ:[ خوێنخوا+ ئی] خوێن ئەستاندن، خوێن سەنن.

خوێنەخوار/xwên: نفا:[ خوێن+ خوار(خواردن)] خوێنکار.

خوێنەخوارە/xwên: نفا:[ خوێن+ خوار(خواردن)+ ئە] خوێنخۆر.

خوێنخوار/xwên: نفا:[ خوێن+ خوار(خواردن)] خوێنەخوار : مەبەست لەکەسێکە کە زۆردار و دڵڕەق و ستەمکاربێت و بە خوێنڕژتن کەیفی بێت.

خوێنخواری/xwên: نچ:[ خوێنخوار+ ئی] ئارەزووی خوێنأژتن کردن.

خوێنەخوێ/xwên: نتـ:[ کە، کرما] خوێن ئەستێن، خانەخوێ، کەس و کاری کوژراو، خوێنگر.

خوێنەزەردێ/xwênezerdê: نتـ:[ توێ][ ئینگـ:Xanthemia]{پەزیشکی.ل 423}.

خوێنەژەهرێ/xwênejehirê: نتـ:[ کیمیـ]خوێن ژەهرایبوون.[ ئینگـ:Toxaemia]{ج. عەبدول. سەردەم. ل.174}

خوێنەمیزێ/xwênemî: نتـ:[ کیمیـ] بوونی یوریا لە میزدا.[ ئینگـ:Uremia]{پەزیشکی.ل 398}.

خوێنباز/xwênbaz: نتـ:[ نخ] حەز لە خوێن کردن ئارەزوویەکی نائاسایی.[ ئینگـ:Hemophilia]{پەزیشکی.ل 156}.

خوێنبایی/xwên: نتـ:[ مجـ][ خوێن+ بایی] پارەیەکە لەبەرانبەر خوێنی کەسێکێدا بدرێت.

خوێن بەدەر/xwên: نتـ: کەسێکە بەنەشتەر یا گووێزان و چشتی تر خوێنی خەڵکی بەربدات.  

{تێبـ: بۆ هەر خوێنبەرێک، خوێن هێنەرێک هەیە لە لەشدا. وەهەر یەک لەم زاراوانە پێناسەیەکی تایبەتی خۆی هەیە، لەبەر درێژی بابەتەکان دەستکارییانم نەکرد}.>< خوێنهێنەری.

خوێنبەربوون/xwênber: کتن:[ توێ] خوێن پژان.[ ئینگـ:Haemorrhage].>< {پەزیشکی.ل. 128}.

خوێنبەربوونی ئێسک/xwênberbǔnî ěsik: کتن:[ توێ] ئێسکەخوێنبەبەربوون.[ ئینگـ:Osteorrhagia] {پەزیشکی.ل. 240}.

خوێنبەربوونی بێخی ددان/xwênberbǔnî běxî didan: کتن:[ توێ][ لا:Phatnorrhagia]{پەزیشکی.ل. 263}.

خوێنبەربوونی پەردەکانی مێشک/xwênber: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Meningorrhagia]{پەزیشکی.ل. 207}.

خوێنبەربوونی پووک/xwênberbǔnî pǔk: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Ulemorrhagia]{پەزیشکی.ل. 393}.

خوێنبەربوونی چاو/xwênberbǔnî čaw: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Ophthalmorrhagia]{پەزیشکی.ل. 234}.

خوێنبەربوونی خوێنهێن/xwênberbǔnî : کتن:[ توێ][ ئینگـ:Phleborrhagia]{پەزیشکی.ل. 264}.

خوێنبەربوونی ددان/xwênberbǔnî didan: کتن:[ توێ] [ ئینگـ:Odontorrhagia]{پەزیشکی.ل. 229}.

خوێنبەربوونی دەم/xwênberbǔnî dem: کتن:[ توێ] [ ئینگـ:Stomatorrhagia]{پەزیشکی.ل. 343}.

خوێنبەربوونی أیخۆڵە/xwênber: کتن:[ توێ] [ ئینگـ:Enterorrhagia]{پەزیشکی.ل. 128}.

خوێنبەربوونی سپڵ/xwênber: کتن:[ پز][ لا :Spleno rrhagia]{پەزیشکی.ل. 335}.

خوێنبەربوونی سی/xwênber: کتن:[ پز][ لا :Pneumonorrhagia]{پەزیشکی.ل. 274}.

خوێنبەربوونی قوڕقوڕاگە/xwênberbǔnî quřquřage: کتن:[ پز][ ئینگـ:Tracheorrhagia] {پەزیشکی.ل.381}.

خوێنبەربوونی قوڕگ/xwênber: کتن:[ توێ] [ ئینگـ:Larygorrhagia] {پەزیشکی.ل. 186}.

خوێنبەربوونی کۆم/xwênber: کتن:[ توێ][ لا:Proctorrhagia]{پەزیشکی.ل. 282}.

خوێنبەربوونی کێر/xwênberbǔnî kěr: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Phallorrhagia] {پەزیشکی.ل. 262}.

خوێنبەربوونی گەدە/xwênber: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Gastrorrhagia] {پەزیشکی.ل. 146}.

خوێنبەربوونی گەرادان/xwênberbǔnî geradan: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Oophorrhagia] {پەزیشکی.ل. 232}.

خوێنبەربوونی گەروو/xwênberbǔnî gerǔ: کتن:[ توێ][ لا:Pharyngorrhagia ] {پەزیشکی.ل. 263}.

خوێنبەربوونی گۆی مەمک/xwênberbǔnî goy memik: کتن:[ توێ] خوێنپژانی گۆی مەمک.[ ئینگـ: Thelorhagia] {پەزیشکی.ل. 367}.

خوێنبەربوونی گورچیلە/xwênber: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Nephrosclerosis]{پەزیشکی.ل. 222}.

خوێنبەربوونی گوێ/xwênberbǔnî gwě: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Othemorrhea، Otorrhagia]{پەزیشکی.ل. 241}.

خوێنبەربوونی لووت/xwênber: کتن:[ توێ] خوێن لەپووک هاتن.[ ئینگـ:Oulorrhagia] {پەزیشکی.ل. 241}.

خوێنبەربوونی لوولەی میز/xwênberbǔnî lǔley mîz: کتن:[ توێ][ ئینگـ:Urethro rrhagia] {پەزیشکی. ل.400}.

خوێنبەربوونی مەمک/xwênber: کتن:[ توێ] خوێن پژانی مەمک.[ ئینگـ:Masto Rrhagia] {پەزیشکی.ل. 203}.

خوێنبەربوونی منداڵان/xwênber: کتن:[ پز][ ئینگـ:Matrorrhagia] {پەزیشکی.ل. 208}.

خوێنبەربوونی ناووک/xwênberbǔnî naǔk: کتن:[ پز][ ئینگـ:Omphalorrhagia] {پەزیشکی.ل.231}.

خوێن بەردان/xwên: کتن:[ نخ] بەنەشتەر لەهەندێک دەمار خوێن دەرهێنان.                    

خوێن بەس/xwên: نفا:[ خوێن+ بەس(بەستن)]1- کەسێکە یا دەرمان یا ئامرازێکە، کە خوێن أاگرێت. 2-[ مجـ] داکوژاندنی دوژمنایەتی، مەسڵەت کردن.

خوێنپژان/xwên: کتن:

خوێنپژانی گوڵنک/xwên: کتن:[ نخ][ ئینگـ:Colporrhagia ]{پەزیشکی.ل. 90}.

خوێنپژانی مێشک/xwên: نتـ:[ نخ][ ئینگـ:Cerebral Apoplexy]{پەزیشکی.ل. 42}.

خوێنپژانی مێشکۆلە/xwên: نتـ:[ نخ][ ئینگـ:Cerebrallar Apoplexy]{پەزیشکی.ل. 42}.

خوێنپژانی ناومێشک/xwên: نتـ:[ نخ][ ئینگـ:Apoplexy] {پەزیشکی.ل. 42}.

خوێن پێکەوەنووسانی خۆیی/xwên: نتـ:[ نخ] خوێن تۆڵپبوونی خۆیی[ ئینگـ:Autohemagglutination] {پەزیشکی.ل 52}.

 

خوێن توانەوەی خۆیی/xwên: نتـ:[ نخ][ ئینگـ:Autohemolysis]{پەزیشکی.ل 52}.

خوێن تواندنەوە/xwên: نتـ:[ نخ][ ئینگـ:Hemolysis]{پەزیشکی.ل 156}.

خوێن تۆپەڵبوون/xwên: کتن:[ نخ][ ئینگـ:Hemagglutination]{پەزیشکی.ل 154.}.

خوێن تێزان/xwên: نفا:[ خوێن+ تێ+ زان] تێزانینی خوێن. [ ئینگـ:Ecchymosis]{پەزیشکی.ل 121}.

خوێن تێزانی سی/xwên: نفا:[ پز][ لا:Pneumo Nemia]{پەزیشکی.ل 274}.

خوێن تێزاو /xwên: ئانفا:[ پز][ ئینگـ:Engorged] {پەزیشکی.ل 128}.

خوێن جگەر/xwên: نتـ:[ خوێن+ جگەر] خوێنی دڵ، خەم و خەفەت.

خوێنجمان/xwên: کتن: خوێن جوومان.

خوێنجوومان/xwên: کتن:[ خوێن+ جوومان] خووێن بزووتن، لەبەهاراندا کەسەختی سەرما بەسەر دەچی و گەرما دێ دەست پێ بکات خوێن دەجووڵێت.

خوێن حەلالكردن/xwên: کتپ:

خوێنخۆر/xwên: نفا:[ خوێن+ خۆر(خواردن)] ووندەر( هـ) : خوێنڕێژ، پیاوکوژ، خوێنخوەر.

خوێنخۆری/xwên: نچ:[ خوێنخۆر+ ئی] خوێنڕێژی.

خوێندار/xwên: ئانتـ:[ کباک][ خوێن+ دار] بکوژ.

خوێنداری/xwên: نچ: پیاوکوژی، بکوژی.

خوێن دەرهێنان/xwên: کتن: بێ خوێنکردن.[ ئینگـ: exsanguination]

خوێندەماخ/xwên: نتـ:[ ئەردە][ خوێن+ دەماخ] خوێن داأسانی لووت.

خوێن دروستبوون/xwên: کتن:[ نخ][ ئینگـ:Hemapoiesis، hematogenesis]{پەزیشکی.ل. 154}.

خوێندڵ/xwên: نتـ:[ خوێن+ دڵ] خوێنی جیگەر، خەم و خەفەت.

خوێندڵی/xwên: نچ:[ فە]

1 – خوەنین، هۆنن. 

2 – خوەندن، واندن( هـ)، وانای وونەی، وەنەی.

خوێنڕەس/xwên: نتـ: خوێنخوا.

خوێن ڕژاندن/xwên: کتپ:[ خوێن+ ڕژاندن] مرۆڤکوشتن، خوێنأشتن.

خوێن ڕژانن/xwên: کتپ:[ خوێن+ ڕژانن] مرۆڤ کوشتن.

خوێن ڕژتن/xwên: کتپ:[ خوێن+ ڕژتن] خوێن أژانن.

خوێنڕشانەوە/xwên řiŝanewe: کتن:[ نخ][ ئینگـ:Hematemesis]{پەزیشکی.ل. 154}.

خوێن ڕوونکردن/xwên: کتپ:[ پز][ ئینگـ:Hemodilution]{پەزیشکی.ل. 156}.

خوێنڕێژ/xwên: نفا:[ خوێن+ ڕێژ] مێرکوژ، زەراڤ، قاندأ، خوێنخۆر، دەڤلخووین، وونرێژ، خوێنخوار.  

خوێنڕێژی/xwên: نچ:[ خوێنڕێژ+ ئی] مێرکوژی.

خوێن ڕێژی مێژی/xwên::: Cerbral emorrhag

خوێنزانی/xwênzanî: کتن:[ پز] زانستی خوێن.[ ئینگـ:Hematology]{پەزیشکی.ل. 154}.

خوێن زۆریی بێ نوێژی/xwênzanî: کتن:[ پز] فرەخوێنی.[ ئینگـ:Metro Menorrhagia ]{پەزیشکی.ل. 208}.

خوێنسار/xwên: ئانتـ:[ خوێن+ سار] خوێنسارد، ناشیرین.

خوێنساری/xwên: نچ:[ خوێنسار+ ئی] خوێنساردی، پشوودرێژی، مەهوار.

خوێنسارد/xwên: ئانتـ، نتـ:[ خوێن+ سارد]

1 – خوێنسار، ڕەزاگران، خوێنتاڵ، ناشیرین، ئیسک قورس: کەسێکە درەنگ ‌ڕقی هەستێ، لەسەرەخۆ، بەکاوەخۆ، پشوودرێژ، بێندرێژ. 

2 – ئەو جۆرە گیاندارانەیە کە پلەی گەرمی لەشیان دەگۆڕێت بەگۆرانی پلەی گەرمی دەرەوە.

خوێنساردی/xwên: نچ:[ خوێنسارد+ ئی] خوێنساری، درەنگ أق هەستان.

خوێن شیرین/xwên šîrîn: ئانتـ:[ مجـ] ڕەزاشیرین، ئێسک سووک.

خوێن شیرینی/xwên: نچ:[ مجـ] ڕەزاشیرینی، ئێسک سووکی.

خوێنکار/xwên: نفا:[ کباک][ خوێن+ کار] خوێنەخوار.

خوێنکەر/xwên: نفا: خوێنڕێژە.

خوێنکەل/xwên: نتـ: دڵسۆز.

خوێنکەلی/xwên: نچ: دڵسۆزی.

خوێنکردن/xwên: کتپ:[ خوێن+ کردن] مرۆڤ کوشتن.

خوێن کردنەکاسە/xwên: کتپ:[ مجـ] مەبەست لە ڕەشکردنی یەکێکە لەلای کەسێکی تر بەجۆرێکی زۆر خراپ.

خوێنکوژاندنەوە/xwên: کتپ:[ مجـ][ خوێن+ کوژاندنەوە] مەبەست لە ئاشتی خستنەناو دەستەیێکی مرۆڤکوژ و خوێنەخوا.

خوێنگا/xwên: نتـ:[ خوێن+ گا] خوێنگە.

خوێنگە/xwên: نتـ: [ خوێن+ گە] شوێنی خوێن أژتن، خوێنکە.

خوێنگەرم/xwên: ئانتـ:[ مجـ][ خوێن+ گەرم] لاو، جحێل، بێ لەنج، سادە، کەم سەلیقە، ئازا، بەجەرگ.

خوێنگەرمی/xwên: نچ:[ مجـ][ خوێنگەرم+ ئی] لاوی، قشت وجوانی، خۆشەویستی، سادەیی، کەم سەلیقەیی، ئازایی، بەجەرگی، بێ لەنجی.

خوێنگر/xwên: نفا:[ خوێن+ گر(گرتن)] خوێنەخوا، خوێنەخوێ، خوێن ئەستێن، هوئەسێن، شڕەگر، خودان خوێن : کەسێکە لە یەکێکی تر بەهۆی نەشتەر و کەڵەشاخ و ئیستیکان و ئیتر خوێن بەریدا.

خوێنگرتن/xwên: کتپ: [ خوێن+ گرتن] خوێنەخوایی : گرتنی خوێنە لە هەندێ ئەندام بەهۆی گووێزان، نەشتەر، کەڵەشاخ و زەروو و ئیستیکان و هیتر.

خوێنگری/xwên: نچ:[ خوێنگر+ ئی] خوێن ئەستاندن : پیشەی خوێن بەردان لەم ولەو.

خوێنگرسیاگ/xwên: نفا: خوێن أاوەستاو.

خوێن لێ أۆیشتنی مانگانە/xwên lě řoyiŝtnî mangane: نتـ:[ توێ][ ئینگە:menstrual flow]{ئە. قەرەداخی .ل. 85}.

خوێن مەیین/xwên: کتپ: مەینی خوێن.

خوێنمژ/xwên: نفا:[ خوێن+ مژ(مژین)]1- ستەمکار، زۆردار.

خوێنمژتن/xwên: کتپ:[ خوێن+ مژتن]          .

خوێنمژین/xwên: کتپ:[ خوێن+ مژین] خوێن مژتن.

خوێنمژی/xwên: نچ:[ خوێنمژ+ ‎ئی] زۆرداری، ستەمکاری.

خوێنمیزکە/xwên: نتـ:[ نخ][ بابا][ خوێن+ میز+ کە] دەردێکە هەر ووڵاخ یا ماڵاتێکی بیگرێت خوێن دەمیزێت.                 

خوێن وەستان/xwên: کتن:[ نخ] گیرسانەوەی خوێن. [ ئینگـ:Hemothorax]{پەزیشکی.ل 156}.

خوێنهاتن/xwên: کتن:[ خوێن+ هاتن] خوونهاتن، خوێن بەربوون.

خوێن هەڵاوردنەوە/xwên: کتپ:[ خوێن+ هەڵاوردنەوە]1- خوێن أشانەوە. 2- برێتی لە زۆر قەڵس بوون.

خوێن هەڵـهینان/xwên: کتن: خوێن أشانەوە.

خوێن هەڵـهینانەوە/xwên: کتن: بەدەم خوێن أشانەوە.

خوێن هەڵـهین/xwên: کتن:

خوێنهێن/xwên: نفا:[ توێ][ خوێن+ هێن(هێنان)]1-   2- پێشگرێکە بۆ زاراوەی زانستی [ لا: Phleb، Phlebo]

خوێنهێن برین/xwên: نتـ:[ پز][ لا: Phlebectomy]{پەزیشکی.ل.263}.

خوێنهێنی خزاو/xwên: نتـ:[ پز][ لا: Phlebecto Pia]{پەزیشکی.ل.263}.

خوێنهێن دروونەوە/xwên: نتـ:[ پز][ لا: Phleborrhagia]{پەزیشکی.ل.264}.

خوێنهێن دأین/xwênhěn diřîn: نتـ:[ پز][ لا: Phleborrhexis]{پەزیشکی.ل.264}.

خوێنهێن ڕەق بوون/xwênhěn diřîn: نتـ:[ پز][ لا: Phlebo Scl Erosis]{پەزیشکی.ل.264}.

خوێنهێن وەستان/xwênhěn westan: نتـ:[ پز][ لا: Phlebo Stasis]{پەزیشکی.ل.264}.

خوێن هێنان/xwên: کتن:

خوێن هێنەر/xwên hěner: نفا:[ زیند][ ئینگـ:vein]  

خوێن هێنەرەکان/xwên hěnerekan: نفا:[ زیند] ئەو کۆمەڵە لوولانەی خوێنن کە خوێن لە بەشەکانی لەشەوە دەگوێزنەوە بۆ دڵ. دیوارەکانیشیان لە شانەی تەنکتر لە هی خوێنبەرەکانی پێک هاتوون و هەروەها کەمتریش جیأن (خاون) و لەخوێنبەرەکانیش نزیکترن لە أووی لەشەوە، ڕەنگی خوێنیشیان سووری تێرە( جگە لە سی یە خوێنهێنەرەکان). خوێنهێنەتەکان زمانەیان تێدایە، لە شێوەی گیرفاندان و دەمەکانیان أوویان لە دڵە. بۆیە ڕێگای خوێن دەدەن بەرەو دڵ بأوات و ناهێڵن بە پێچەوانە بگەڕێتەوە. لە کاتی بأینیدا بەشێنەیی خوێنی لێدێت و وورووژم ناکات و بە ئاسانیوو دەوەستێندرێتەوە. [ ئینگـ:vein]{زیندەوەرزانی.ل. 105}.

سییەخوێن هێنەرەکان/xwên hěner: نتـ:[ زیند] چوار لوولەن، خوێن لە سی یەکانەوە کۆ دەکەنەوە و أۆی دەکەنە گوێچکەڵەی چەپەوە.[ ئینگـ:vein]  

خوێن هێنەری خواروو/xwên hěnerî xwarŭ: نفا:[ زیند][ ئینگـ:vein]

کلۆرە خوێنهێنەری خواروو/xwên hěner: نتـ:[ زیند] خوێن لەو بەشانەی لەشەوە کۆدەکاتەوە کە دەکەونە خوار ناوپەنچک و دیسان أۆی دەکاتە گوێچکەڵەی أاستەوە.[ ئینگـ:vein] {زیندەوەرزانی.ل. 106}.    

کلۆرە خوێنهێنەری ژووروو/xwên hěner: نتـ:[ زیند] خوێن لەو بەشانەی لەشەوە کۆ دەکاتەوە کە دەکەونە سەروو ناوپەنچک و أۆی دەکاتە گووێچکەلەی راستەوە.[ ئینگـ:vein]{زیندەوەرزانی.ل. 106}.    

خوێنی/xwên: نچ:[ کباک][ خوێن+ ئی] بکوژ، خوێنڕێژ، خووینی.

خوێنی چەور/xwên: نتـ:[ پز، نخ] چەوری لە خوێندا، چەورەخوێنێ.[ ئینگـ: Lipemia، Pionaemia]{پەزیشکی .ل. 192268،}.

خوێنی أیشاڵ پێکهێنی/xwên: نتـ:[ زیند][ ئینگـ: fibrinogenemia]{ئە. قەرەداخی.ل. 50}.

خوێنی زگ/xwên: نتـ: چارە،

خوێنی ژەهراوی/xwênî jehrawî: نتـ:[ پز] ژەهرچوونەخوێنەوە.[ ئینگـ:Toxemia]{پەزیشکی.ل.380}.                    

خوێنی ژەهراوی لە خواردەمەنییەوە/xwênî jehrawî le xwardemenîyewe: نتـ:[ پز] خۆراکە ژەهراوی بوون. [ ئینگـ:Alimentary Toxemia] {پەزیشکی.ل.380}.

خوێنی ژەهراوی لە زگپأییەوە/xwênî jehrawî le zigpiřîyewe: نتـ:[ پز][ ئینگـ:Toxemia of Pregnancy] {پەزیشکی.ل.380}.

خوێنی ژەهراوی لەکرژی زەیستانەوە/xwênî jehrawî le kirjî zeyistanewe: نتـ:[ پز][ ئینگـ:Eclamptic Toxemia] {پەزیشکی.ل.380}.                

خوێن ژەهراوی کردن/xwên jehrawîkirdin: نتـ:[ پز][ ئینگـ:Toxinemia]{پەزیشکی.ل.380}.

خوێن کەپۆ/xwên::

خوێن خەست/xwên: نتـ:[ توێ] خوێنەخەستێ. [ ئینگـ:Pachy Emia، Pelohema]{پەزیشکی.ل. 244}.

خوێنین/xwên: نتـ: خوێناوی.

خونڕێژی كردن : Hemorrhage

خۆێن مه‌یین : Hematoma

خوێن تێچزاو، چاو سۆر بوو : Bloodshot

خڕۆكه‌كانی خوێن : Blood cells خوێنده‌ر، خوێنبه‌خش : Blood donor ژاراویی بوونی خوێن : Blood poisioning

خوێنبه‌ر بوون، خوێنڕێژی، خوێنپژران : Bleeding خوێنبه‌ربوون كه ده‌بێته هۆی مردن، تا مردن خوێنڕێژی كردن : Bleed to death

خۆێنبه‌ربوونی مێشكی، خوێنڕێژی مه‌ژی : Cerebral emorrhage

خوێنتێچزان : Lividity

خوێنه‌ر( -ی نووسه‌ر) : Audience

خوێن تێچزاو، چاو سۆر بوو : Bloodshot

خۆێنبه‌ربوونی مێشكی، خوێنڕێژی مه‌ژی : Cerebral emorrhage

كانگرێن، تیراوی، خۆره، مردنی شانه‌ی له‌ش به هۆی نه‌گه‌ێشتنی خوێن : Gangrene

خۆێن مه‌یین : Hematoma

خوێن لووت، ڕسكاندن : Nose bleed

خوێنبه‌ر بوون، خوێنڕێژی، خوێنپژران : Bleeding
خوێنبه‌ربوون كه ده‌بێته هۆی مردن، تا مردن خوێنڕێژی كردن :
Bleed to death

خوێن تێچزاو، چاو سۆر بوو : Bloodshot

خڕۆكه‌كانی خوێن : Blood cells

خوێنده‌ر، خوێنبه‌خش : Blood donor

ژاراویی بوونی خوێن : Blood poisioning

خۆێنبه‌ربوونی مێشكی، خوێنڕێژی مه‌ژی : Cerebral emorrhage

خۆێن مه‌یین : Hematoma

خوێنبه‌ر بوون، خوێنڕێژی، خوێنڵژران : Bleeding

خوێنبه‌ربوون كه ده‌بێته هۆی مردن، تا مردن خوێنڕێژی كردن : Bleed to death

خڕۆكه‌كانی خوێن : Blood cells

خوێنده‌ر، خوێنبه‌خش : Blood donor

ژاراویی بوونی خوێن : Blood poisioning

خونڕێژی كردن : Hemorrhage

خوێنتێچزان : Lividity

خوێن لووت، ڕسكاندن : Nose bleed

.

.

_________________________

خوێن/xwên: رەگ:[ ڕەگی فرمانی ( خوێندن)ـە ] خوون( کۆیە)، خین( هەولێر).

خوێندن/xwên: ف:

خوێندنەوە/xwên: کتن:[ سلێمانی] خیندنەوە، خوندنەوە. 

.

.

.

.