خەن ¹ /xen: ن:[ هـ] گەردن، مل، ئەستۆ، ئەوک_ هەوک، حەفک.

خەنازیر/xenazîr: نتـ:[ نخ][  خەن+ ئازیر] کوانی زل کە لەمل دێن.{ هەژار، ل، 267}.  

خەنازیل/xenazîl: نتـ:[ نخ][  خەن+ ئازیل] خەنازیر.

خەناق/xenaq: ن:[ کباک] گەردن (ک) دبی ژ خەنقاندن هاتبی. ژ بەر کۆ گەردن جهێ خەنقاندنە بویە خەناق.

:: بارام ب خەناقا فەرهات گرت. 

خەناووک/xenaȗik: نتـ:[ خەن+ ئاووک] خەناوکە( زا). 

خەناوک/xenawik: نتـ:[ خەن+ ئاوک] گەردنبەند، ملیوانە، ملوانە، ملوانگە، گەردانە.

خەناوکە/xenawike: نتـ:[ خەناوک+ ئە] بەرموور_ بەرموورە، ملوانکە_ ملوانە، گەردانە، کرتەمر _ گرتە مر(جا)، خەناوکە، مێخەکبەند : جۆرە خشلێکە ژنان بۆ خۆرا زانەوە لەبەری دەکەن.

.

.

___________________

خەن ² /xen: ن: کەن، پێکەنین، کەنین، خەنە، پێخەنین.

 تێبینی
 ئەگەر سەیری دەقە کۆنەکان بکەین و دا دەردەکەو ێت کە(خەن) کۆنترە لە(کەن)}.

خەنان/xenan: ئان: پشکوتو، بشکفتی، خەندە، کراوەوە، ڕووخۆش، ڕووکەش : دەم بەپێکەنین.  

خەنانن/xenanin: کتن:[ کباش، کهـ] خەنین.

:: ئەوڤەرە قسەی خوەش کردخە نانەمان.

خەنە/xene: ن: پەنەوا، کەن_کەنە، پێکەنین، خەندە.

خەنەدار/xenedar: ئانفا:[ کباش، ل] خەنەدار.

خەنەران/xeneran: نفا:[ ئەردە] خەندەران، دەم بەپێکەنین، ڕووگوشاد.

خەنەری/xenerî: ئانفا:[ کباش، ل] ڕووبەخەندە، دەم بە پێکەنین.   

خەندەکرن/xende kirin: کتپ: خەنین، زەردەخەنەکردن. 

خەندەلێو/xendelêw: نتـ: دەم بە پێکەنین، زەردەخەنە.  

خەنگ/xenig: ن:[ کباش، کهـ] خەندە _خەنین،  کەنین _ پێکەنین. 

خەنگ هاتن/xenig hatin: کتن:[ کهـ] خەنین هاتن.

:: وە چە خەنگ ئێی. 

خەنگ هاوردن/xenig hawirdin: کتپ:[ کهـ] پێکەنین هێنان.

:: قسەگەی خەنگم هاورد.

خەنی/xenî: ف: کەنی، پێکەنی. 

خەنین/xen: کتن: کەنین.  

خەنینەوە/xen: کتن:

1 – کەنینەوە.

2 – گرژینەوە.            

.

.

.

.