سیمێتری/sîmêtrî: ن:[ بیا] سویمێتری، هاوتایی.[ ئینگـ : Symmetry]

تەوەری سیمێتری/tewerî sîmêtrî: نتـ:[ بیر] تەوەری سومێتری، ته‌وه‌ره‌ی هاوتایی، ته‌وه‌ره‌ی هاوئه‌ندازەیی.[ ئینگـ : Axis of symmetry]

.

.

.

.