قاسپە/qasipe: ن:[ دەنگ] قبە : دەنگی خوێندنی کەوییە.

:: قاسپەی کەو.

قاسپەقاسپ/qasipeqasip: نتـ:[ دەنگ] قبەقب، قەبقەب، قەبووقەبوو، قەبۆقەبۆ، قەپەقەپ، دەنگەدەنگی خوێندنی بێ پسانەوەی کەوێیە.  

.

.

.

.

.

.