قورباق/qurbaq: ن:[ زیند] بەق ( باد)، بۆق،  قورواق ( هـ).[  Zoo: Hyla].

.

.

.

{ سەرچاوە : گیوموکریانی، ل، ٧١٧}.