قەلەندەرqelender: ن: ئاراگێل، ئاواره، فەقە، هه‌لوه‌دا : کەسێکە کە دەربەستی جیهان و خواردن و پۆشین و دەستوور و باوی مەردووم نەبێت.{ خاڵ، ل، 346}

قەلەندەریqelenderî: نچ: بوونی مەردووم بە قەلەندەر. 

.

.

.

.