هەڕا ⁄ heřa: ن: غار. [ ئینگـ: Hurry].

 تێبینی
  ڕەنگە وشەی ( خێرا) لە ( هێرا – هەڕا) وە هاتبێت. لە زمانی کوردییدا دەنگی ( خ ) و ( هـ ) بەیەکدی دەگۆڕێن.
 :: وەک ( هەر) ی زمانی کوردی و ( خر)ی زمانی فارسی
 ::  ( ئاخ ) و ( ئاەـ)
 :: ( خۆر) و ( هۆر)
 :: ( خوون) و ( هوون)  }{ زاراوەسازی، ل، 12}

هەڕاکە⁄heřake: ف: غاردە.

:: قوندەکە قوندەکە  لەسەربانان هەڕاکە بۆقە و پێت ناڵێم.

هەڕاکردن⁄heřakirdin: کتپ : غاردان.

.

.

.

.