هەژ ¹ /hej: ن:[ کباک، ڕۆژئاڤا] حەز، هەز.

هەژخوەکەر/hej: نفا:[ کباک] حەزلەخۆکەر.{ گیو، ل، 912}.  

هەژی کرن/hej: کتن:[ کباک] حەزلێ کردن، ئەڤاندن.{ هەژار، ل، 974}.  

.

.

_____________

هەژ  ²/hej: ڕەگ:[ کناو][ ڕەگی چاوگی( هەژان و هەژین)ـە] بزۆت، بزووت، هاژ.

هەژا/hej: ف: ڕاتلەکا. لەرزی بەم لاو بەولا دا. 

:: مەشکە هەژا.

هەژان/hej: کتن:[ هەژ+ ئان] بزووتن، تەکان، جووڵان، ڕاتەکان _ ڕاچلەکان، ڕاژان، شەکان، هاژان، هیژان، هیژیان.{ گیو، ل، 912}. 

:: هەژانی چستی هەڵواسراو.  

هەژانەوە/hej: کتن:[ هەژ+ ئان] شەکانەوە.

هەژاندن/hej: کتپ: بزوواندن، جووڵاندن، تەکان پێدان، ڕاچاندن، ڕاچلەکاندن، ڕاژاندن، ڕاژەنین، شەکاندن، ڤەوەژارتن( کباک)، ڤەوەشاندن، وەشاندن، هاژاندن، هیژاندن.{ گیو، ل، 912}. 

1 – ڕاژاندن، تەکاندن.  

2 – ژاندنی مەشکە.

3 – ڕاوەشاندن.

هەژەک/hej: ن:[ هەژ+ ئەک] لەرزە، شەکان. 

هەژهان/hej: ن: لەرزین، شەکان. 

هەژهەژۆک/hejhej: ئانتـ: زۆر بەلەرزە. 

هەژهەژۆکی/hejhej: نچ: زۆر بەلەرزە. لەرزینەوەی هەمیشەیی.  

هەژێن/hej: ئانفا:[ هەژ+ ێن] ڕاتەڵەکێن، شەکێنەوە، جووڵێن.{ گیو، ل، 912}.

هەژێنەر/hej: ئانفا:[ هەژێن+ ئەر] جوولێنەر.

هەژیان/hej: ن:

1 – هەژان، هەژهان.

2 – ڕەوای نرخەکەی.

هەژیای/hej: کتپ:[ هـ] ڕاژاو، شەکاوە. 

هەژی کرن/hej: کتن:[ کباک] بزوتن.{ هەژار، ل، 974}. 

هەژین/hej: کتن:[ کباک] 

1 – ڕاژان، هەژان.{ گیو، ل، 913}.

2 – بەرامبەری دەگەڵ قیمەت( بەها).{ هەژار، ل، 974}.

.

.

_________

هەژ/hej: ن:

1 – وشک.

:: لکەداری وشک : هەژگەڵ.

2 – دەشتی وشکاڕۆ.

هەژاڵ/hej: ن: لکەدار بە گەڵا و پڕژەوە. 

هەژالە/hej: ن: گیای بێ کەڵک، کە دەبێت بژار کرابێت. 

هەژگەڵ/hejge: ن: لکەداری ووشکەوەبووگ. 

هەژکو پژال/hejk û pijal: نتـ: پووش و پاڵ، چرۆ و چیلکەی ئاوردوو. 

هەژگی/hejgî: ن: پرزەی دار یان گیا. 

.

.

__________

هەژدەر/hejder: ن: قسەی بە پەلە. 

:: هەژدەر هەژدەر قسەی لە دەم دەر دەچێت.

هەژقاندن/hejqandin: کتپ: وەدڵەپەتەخستن، شیواندنی کەسێ. 

هەژقان/hejqan: کتن: شێویان و کەوتنە دڵەخورپێ.  

هەژقین/hejqîn: ن:

هەژکان/hejkan: ن:

هەژکاندن/hejkandin: کتپ: هەژاندن. 

هەژکوپەژک/hejkupejik: نتـ:[ هەژک+ و+ پەژک] چرپی و چاڵ. 

.

______________

هەژڤان/hejvan: کتن: ترسان. 

هەژڤاندن/hejvandin: کتپ: ترساندن. 

هەژڤین/hejvîn: کتپ: ترسین. 

.

.

.

.