وەلا/wela: ن:[ خۆ] بەلا، هەلا( خۆ). 

وەلاداهاتن/welahatin: کتن: بەلاداهاتن، بەربوونەوە، کەوتن و مردن.{ گیو، ل، 895}.  

وەلاکەوتن/welakewtin: کتن: هەلاکەوتن( خۆ)، لاچوون، لادان.{ گیو، ل، 915}

.

.

_______________

وەلا/wela: ن:[ هـ][ کە] ئاوەڵە، ڤالا( کباک)، واڵاکراوەوە.{ گیو، ل، 895}.   

.

.