پاخل/paxil: ن:[ كباک] ئامێز، ئاخووش،  پاشل، سینه ‌-  سینگ، کۆش، هه‌مبێز – هه‌مێز.

.

.

.