پاری/parî: ن:[ خوار] تیكە، پاروو، باڵووڵە.

پاریك/parîk: ن:[ خوار] پاروو.

.

.

.

.