ف/F

 فا/Fa

 فاب/Fab

 فاپ/Fap

 فات/Fat

 فاج/Fac

 فاچ/Faĉ  

 فاح/Faĥ

 فاخ/Fax

 فاد/Fad

 فاڎ /Fađ

 فار/Far

فاڕ/Fař

فاز/Faz

فاژ/Faj

فاس/Fas

فاش/Faš

فاع/Faȁ

فاغ/Fağ

فاف/Faf

فاڤ/Fav

فاق/Faq

فاک/Fak

فاگ/Fag

فال/Fal

فاڵ/Faľ

فام/Fam

فان/Fan

فاۆ/Fao

فاوو/Faǔ

فاو/Faw

فاهـ/Fah

فاێ/Faě

فای/Fay

 

 

فە‌/Fe

فە‌ب/Feb

فە‌پ/Fep

فە‌ت/Fet

فە‌ج/Fec

فە‌چ/Feĉ

فەح‌/Feĥ

فەخ/Fex

فەد‌/Fed  

فەڎ/Feđ

فەر/Fer

فە‌ڕ/Feř

فەز/Fez

فەژ/Fej

فە‌س/Fes

فە‌ش/Feš

فە‌ع/Feȁ

فە‌غ/Feğ

فە‌ف/Fef

فە‌ڤ/Fev

فە‌ق/Feq

فە‌ک/Fek

فە‌گ/Feg

فە‌ل/Fel

فە‌ڵ/Feľ

فە‌م/Fem

فە‌ن/Fen

فە‌ۆ/Feo

فە‌وو/Feŭ

فە‌و/Few

فە‌هـ/Feh

فە‌ێ/Feě

فە‌ی‌/Fey

 

 

 

ف/Fi

 

فب/Fib

فپ/Fip

فت/Fit

فج/Fic

فچ/Fiĉ

فح/Fiĥ

فخ/Fix

فد/Fid

فڎ/Fiđ

فر/Fir

فڕ/Fiř

فز/Fiz

فژ/Fij

فس/Fis

فش/Fiš

فع/Fiȁ

فغ/Fiğ

فف/Fif

فڤ/Fiv

فق/Fiq

فک/Fik

فگ/Fig

فـ‌ل/Fil

فڵ/Fiľ

فم/Fim

فن/Fin

فـۆ/Fo

فوو/Fŭ

فو/Fiw

فهـ/Fih

فێ/Fê

فی‌/Fî  

 

 

 

فۆا/Foa

فۆب/Fob

فۆپ/Fop

فۆت/Fot

فۆج/Foc

فۆچ/Foĉ

فۆح/Foĥ

فۆخ/Fox

فۆد/Fod

فۆڎ/Fođ

فۆر/For

فۆڕ/Foř

فۆز/Foz

فۆژ/Foj

فۆس/Fos

فۆش/Foš

فۆع/Foȁ

فۆغ/Foğ

فۆف/Fof

فۆڤ/Fov

فۆق/Foq

فۆک/Fok

فۆگ/Fog

فۆل/Fol

فۆڵ/Foľ

فۆم/Fom

فۆن/Fon

فۆۆ/Foo

فۆوو/Foǔ

فۆو/Fow

فۆهـ/Foh

فۆێ/Foê

فۆی/Foy

 

 

فوو/Fŭ

فووا/Fŭa

فووب/Fŭb

فووپ/Fŭp

فووت/Fŭt

فووج/Fŭc

فووچ/Fŭĉ

فووح/Fŭĥ  

فووخ/Fŭx

فوود/Fŭd

فووڎ/Fŭđ

فوور/Fŭr

فووڕ/Fŭř

فووز/Fŭz

فووژ/Fŭj

فووس/Fŭs

فووش/Fŭš

فووع/Fŭȁ

فووغ/Fŭğ

فووف/Fŭf

فووڤ/Fŭv

فووق/Fŭq

فووک/Fŭk

فووگ/Fŭg

فوول/Fŭl

فووڵ/Fŭľ

فووم/Fŭm

فوون/Fŭn

فووۆ/Fŭo

فوووو/Fŭǔ

فووو/Fŭw

فووهـ/Fŭh

فووێ/Fŭê

فووی/Fŭy

 

 

فێ/Fě

فێا/Fěa

فێب/Fěb

فێپ/Fěp

فێت/Fět

فێج/Fěc

فێچ/Fěĉ

فێح/Fěĥ

فێخ/Fěx

فێد/Fěd

فێڎ/Fěđ

فێر/Fěr

فێڕ/Fěř

فێز/Fěz

فێژ/Fěj

فێس/Fěs

 فێش/Fěš

فێع/Fěȁ

فێغ/Fěğ

فێف/Fěf

فێڤ/Fěv

فێق/Fěq

فێک/Fěk

فێگ/Fěg

فێل/Fěl

فێڵ/Fěľ

فێم/Fěm

فێن/Fěn

فێۆ/Fěo

فێوو/Fěǔ

فێو/Fěw

فێهـ/Fěh

فێێ/Fěê

فێی/Fěy

 

 

فـی/Fî

فیا/Fîa

فیب/Fîb

فیپ/Fîp

فیت/Fît

فیج/Fîc

فیچ/Fîĉ

فیح/Fîĥ

فیخ/Fîx

فید/Fîd

فیڎ/Fîđ

فیر/Fîr  

فیڕ/Fîř

فیز/Fîz

فیژ/Fîj

فیس/Fîs

فیش/Fîš

فیع/Fîȁ

فیغ/Fîğ

فیف/Fîf

فیڤ/Fîv

فیق/Fîq

فیک/Fîk

فیگ/Fîg

فیل/Fîl

فیڵ/Fîľ

فیم/Fîm

فین/Fîn

فیۆ/Fîo

فیوو/Fîǔ

فیو/Fîw

فیهـ/Fîh

فيێ/Fîê

فیی/Fîy

 

 

 .

.

.