ڕابواردن/řabwardin: کتپ: ڕەت کردن، حەسانەوە، بگاردن، بەسەربردن، گوزەراندن: بردنەسەری کات یان کارێک هەر چونێک بێت.

ڕابواردنی/řabwardinî: نچ: بگاردنی .

.

.

.