ڕابە/řabe: ف:[ کباک][ دۆخی داخوازە لەچاوگی( رابوون : ڕا+ بوون) دا] هەڵستە_ هەڵسە_ هەستە، هۆرزە.

ڕابوون/řabûn: کتن:[ کباک][ ڕا+ بوون]

1 – هەستان، هەڵستان، هەستانەسەرپێیان.

2 – لەخەوهەستان، بێداربوونەوە، وەئاگاهاتنەوە.

3 -[ هـ ] هۆرزان.

4 – ڕابین

.

.

____________________

ڕابوون/řabûn: کتن: بازدان، گۆرانكاری ناکاویی لەشیانی( تایبەتمەندی) میراتیەتیدا.[ ئینگـ: Mutation].

.

.

.

.