ئاوه‌ڵفرمان/ aweľfirman: نتـ:[ ڕێز][ ئاوه‌ڵ+ فرمان] ئاوه‌ڵکار، ئاوه‌ڵکردار.

ئاوه‌ڵفرمانی چۆنی/ aweľfirmanî čonî: نتـ:[ ڕێز] ئاوه‌کاری چۆنی.

ئاوه‌ڵفرمانی چه‌ندی/ aweľfirmanî čendî: نتـ:[ ڕێز] ئاوه‌ڵکاری چه‌ندی.

.

.

.