خواز/xiwaz: ن:[ خوازتن _ خواستن]

1 – خواست. ویستەر، داواکار.

::  ئەو کاڵایە داخوازی زۆرە.

2 – دڵخواز.

3 – : ئاكـ:[ كباك] خۆزگە.

خوازە/xiwaze: نفا:[ خواز+ ئە] خووایشت، تكا، ڕەوا.[ ع : استعارة]. 

خوازەكار/xiwazekar: نفا:[ کباک] دەرۆزەكار.

خوازەكاری/xiwazekarî: نچ:[ کباک] دەرۆزەكاری.

خوازەلۆک/xiwazelok: ئانتـ:[ هـ][ خواز( خواستن)+ ئەلۆك]

1 – بخواز، خووڕستەر، ویستەر.

2 – سوالكەر، دەرۆزەكەر: باری كەسێك زۆر داوای شت لە خەلكی بكات.

3 – [ ئەردە] چشتخواز، پرسیاركار.

4 – مێتافۆر.[ ئینگـ : Metaphor]

خوازبێنی/xiwazbênî: نچ:[ خواز+ بێن( بێنین)+ ئی)] داخوازی، هێجی( هـ، جا)، خوازگێنی، داواكردنی ژن بۆ مارەكردنی.

خوازبێنی كەر/xiwazbênîker: نفا: كەسێك كە خوازبێنی بكات.

خوازبێنی كردن/xiwazbênîkirdin: كتپ: داخوازی كردن، ژن خوازتن، هێجی كردن( هـ، جا).   

خوازتران/xiwaztiran: کتن:

خوازتراو/xiwaztiraw: ئانفا:[ خوازتران] خواستراو.

خوازتن/xiwaztin: كتن: ئەتوان، خواستن، خووەستن، گەرەك بوون، ڤیان، ویستن، پێداوستن.

خوازدراو/xiwazdiraw: ئانفا:[ خواز+ دراو( دران)] خواستراو.

خوازراو/xiwaziraw: ئانفا:[ خوازران ( خوازتران)] خواستراو : چشتێكە بەخواستن وەرگیرابێت.

خوازگار/xiwazgar: ئانفا:[ کباک] خواستگار، ویستەر، بخواز.  

خوازگاری/xiwazgarî: ئانفا: داخوازی، خوازبێنی، خواستگاری، بخوازی.

خوازگین/xiwazgîn: نفا:[ کباک]خوازبێن.

خوازگینی/xiwazgînî: نچ:[ کباک] خوازبێنی.

:: خوازگینیا من ل گوندە.

خوازگینی ڤەگەراندن/xiwazgînî vegerandin: كتپ:[ كباك] { ئیزۆلـی. ل. 454}.

خوازگینی كرن/xiwazgînî kirin: كتپ:[ کباک] خوازبێنی كردن.

خوازمەنی/xiwazmenî: نتـ:[ ئەردە][ خواز+ مەنی] خوازگاری.

خوازناو/xiwaznaw: نتـ:[ خواز(خواستن)+ ناو][ ][ بع: اسم مستعار][ ئینگ: pesudonym ].

خوازۆک/xiwazok: ئانتـ: دەرۆزەكەر.

خوازۆک/xiwazok: ئان:[ کباک] بەرخواز، دەرۆزەكار.

خوازۆکی/xiwazokî: نچ: بەرخوازی.     

خوازی/xiwazî: نچ:[ کباک] خوەزی، خواستی.{ ئیزۆلـی. ل. 454}.

                                                                                     

بخواز/bixwaz: ئان:[ ب+ خواز( خواستن) ]

1 – خوازەلۆک : باری کەسێک زۆر داوای شت لە خەلکی بکات.

2 – خووڕستەر، ویستەر.

بارتەقای خوازراو/barteqay xiwaziraw: نتـ:[ ئاب][ بارتەقا+ ی+ خوازراو( خوازتران)] توانای خوازراو.[ ئینگـ: Ideal capacity]

.

.

.

.