چۆ ¹ /ço: ن:[ کباک]

1 – چێو، داردەست، گۆچان.

2 – داری تەڕووشک.

3 – داری فەرمان و یاسا.

.

.

______________

چۆ ² /ço: ئاک:[ هـ] لەوێ.

چۆبە/çobe: ئام : چییە _چیە. چێش؟ (شەبە)، چێشە ( هـ)، چووێست(دەر)، چەسن( جا)، چی (ئەردە).

چۆبە/çobe: ئان:[پژ] چەپ، چەپلەر، چەپڕا، چۆپان، لای چۆپە. 

چۆبەچۆ/çobeço: نتـ:[ ئەردە][ چۆ+ بە+ چۆ] بەرانبەر، وەکیەک. لێرەو لەوێ. 

.

.

____________

چۆ ³ /ço: ن:[دەنگ] دەنگێکە کەر و ئێستری پێ لێدەخوڕێت.

.

.

.

.