زفت/zift: ن:[ کیمیـ] ماددەیەکی بیتیومینی نیمچە ڕەقە، ڕەنگەکەی ڕەش یان قاوەیی تێرە، لە سروشتدا هەیە و وەک لابەرهەمێکیش لە لە ناوبەرە دڵۆپاندندا دەست دەکەوێت.

.

.

.

.

.