ئارمانج/Armanc: ن:[ كباک][ ئار+ مانج] 

1 –  مه‌به‌ست، دۆز، نیاز له‌ ژیاندا.[ ئینگـ : Object]

2 – نیشانه‌، کێلک.

3 –  ئاماجئاماژ، ئالمانجئامانج، نیشانه‌، هاماج.  

ئارمانجانێ/armancanê: نتـ: نیشانه‌داکردن، کێبه‌رکێ له ‌تیر و تفه‌نگ هاویژتن، ئه‌زموونی ئه‌نگێوه‌یی.

ئارمانج گه‌زتن/armanc geztin: كتن:[ كباک][ ئارمانج+ گه‌زتن] له ‌ئامانجدان.

ئارمانج گه‌زتی/armanc geztî: نفا:[ كباک][ ئارمانج+ گه‌زتی] له ‌ئامانجدراو.

.

.

.

.