چراخ/çirax: ن: كشتوكاڵی باشی نازاو.

.

.

____________________________

چراخ/çirax: ن: گیانداری بەدەماخ و قەڵەو.

چراخپا/çiraxpa: نتـ:[ چراخ+ پا] هەستانە سەر پاشووی ئەسپان.

چراخ پێ بوون/çirax pê bûn: كتن:[كۆ] لەپڕڕاهەستان.

.

.

.

.