توجاڕ/tucař: ن:[ ئاب][ ع : تجار، كۆی تاجر] بازرگان، سەوداگەر.

توجاڕباشی/tucař baŝî: نتـ:[ ئاب][ ع: توجاڕ+ تور: باش+ئی] سەرۆك و گەورەی كاروان و قەتار، بازرگانباشی، سەربازرگان.

{

ئەمن هاتووم ئەو ڕێگایە گیراوە، ئەگە رێگا پكەمەوە بۆ كاروان و قەتار و توجاڕ باشییە

}{ لاس و خەزاڵ.ل. 117}.

.

.

.

.