دەرازوون/derazûn: ن: دەرازین.

دەرازوونە/derazûne: نتـ: دەرازین.

دەرازین/derazîn: كتن: سەردەرانە.

دەرازینك/derazînk: ن:[ باد][ دەرازین+ك] ئاستانەی دەرگا.

.

.

.