دەرازوون/derazûn: ن:[ پیشە] دەرازین.{ هەمبانەبۆرینە، ل، 309}.

دەرازوونە/derazûne: نتـ: دەرازین.

دەرازین/derazîn: كتن: سەردەرانە.

دەرازینک/derazînk: ن:[ باد][ دەرازین+ ک] ئاستانەی دەرگا.

.

.

.

.