ئاخڤ/axiv: ن:[ كباک][ نخ] کێم، نێم، گڤرت، زووخا‌ڤ _ زووخاو، سژی،( جه‌راحه‌ت).

ئاخڤان/axivan: کتن: دڕان. کونبوون، کرانه‌وه‌ی برین.

ئاخڤاندن/axivandin: کتپ: دڕاندن، کونکردن،کردنه‌وه‌ی برین.

ئاخڤین/axivîn: کتن:[ كباك] نێم گرتن.

.

.

.

.