هێما/hêma: ن: هیما

1 . ئاماژە.[ ئینگـ: Allusion، Sign].

2 . نیشانە، سیمبۆڵ، ڕەمز( ع)، ئیما.[ ئینگـ: Symbol].

هێماکردن/hêma: کتپ:[ هێما+ کردن]

هێماگەری/hêmagerî: نتـ:[ هێما+ گەری] سیمبۆلێزم.[ ئینگـ: Symbolism].

هێماناس/hêma: نتـ:[ هێما+ ناس( ناسین)]

هێماناسی/hêma: نچ:[ هێماناس+ ی][ ئینگـ: Semiotics]

كورتەهێما/kurtehêma: نتـ:[ کورتە+ هێما][ ئینگـ: abreviation]

.

.

____________

هێما/hêma: ئاک:[ هـ] هێشتا.

هێمان/hêman: ئاكتـ:[ دا] هێشتا، تائێستا.

هێمانە/hêmaane: ئاكتـ:[ دەر] ئێستا.

هێمە/hême: ئاكتـ:[ دەر] ئێستا.{ گیوی، ل، 935}.

.

.

.

.