پازار/pazar: ن:[ کیمیـ][ پا ( پهـ : پەئیتی:paiti :: دژ )+ زار : ژار _ ژەهر]

1 – بەردێكی شینە، پاشماوەی فوسیلی جۆرێك ئامۆنیتە كە زوو بۆ كەمكردنەوەی ئێش و ژان دەكاریان دەكرد، پازاری شین.

{

هەشتا نۆكەری خەنجەریان دەسك پازارە ئەبەر ئەوبەر ڕاوەستاوە

هەمووی تورمەپۆشە، كەوڵی قڕقومی غەزی بەسەرشانی داداوە

}{ سەعید و میرسێوەدین}.

2 – ژاربەر : بەرد یان ماددەیەكی ڕەقی خڕەكە لەگەدە وڕێخۆلەی هەندێك گیانداری كاوێژكەردا پەیدا دەبێت و زوو پێیانوابوو كە دژی یەم و ژارە( مەردووخ).

3 – بەردێكە بە زۆر ڕەنگان بۆ خشڵ دەبێت( هەژار).

4 – جۆرە مووروویەكە دەكرێت بە تەزبیج(خاڵ).

.

.

.

.