بهار/bihar: ن:[ کباک]

1 – [ کەش] وەرزی بەهار.

2 – [ کات] مانگی ئازار.

بهاراناڤین/bihara navîn: نتـ:[ کات][ کباک] مانگی نیسان.

بهاراپاشین/bihara paşîn: نتـ:[ کات][ کباک] مانگی مایس.

بهارە/bihare: نتـ:[ کباک، زا][ ڕوو] گەنمەبەهارە، بەهاروو: چاندنێک یان وەشاندنێک كە لەبەهاردا بكرێت.

بهاربەخێر/biharbexêr: نتـ:[ بەهار+ بە+ خێر ][ کباک] هەوەڵ شینایی بەهار.

بهاربورین/biharburîn: ن، كتن:[ کباک] بەهارانە : بەهاربەسەربردن.

بهارتن/bihartin: کتن:[ کباک]

بهارمالگە/biharmalge: نتـ: بەهاربەند.

بهاری/biharî: ئانتـ، نچ: بەهاری.

.

.

_____________________

بهار/Bihar: ن:[ ناڤ] بەهار : لەزمانی کوردییدا ناوە بۆ جێندەر یان ڕەگەزی مێییە.

.

.

.

.