بەرایی/berayî: نتـ:

1 – بارهەک، بەڕاهەک، بەرایێ، پێشپێشەكی، سەرانگایی، سەرەتای سەرەتایەک، لەپێشدا، وەڵێنە.

2 – پێشڕەوی شتێک.

بەراییزانی/berayîzanî: نتـ: زانستی سەرەتایی.

.

.

_____________

بەرایی/berayî: ن:

1 – باوەڕ، بڕوا.

2 – باڕئی

:: چاوم بەرایی نادات بە نەحۆشی بتبینم.

3 – سەرەتایی.

بەراییدان/berayîdan: كتن: چاوهەڵاتن، چاوهەڵهاتن، دڵبڕوایی دان.

بەرایی هاتن/berayî hatin: كتن: بەرایی دان، دڵبڕوایی دان.

.

.

.

.