پەلامار/pelamar: ئانتـ:[ پەل+ ئامار _ ئەمار] ئریشت ( ل)، ئێرش، شاڵاو، گەمارۆ، هەڵكوتانەسەر، هه‌ڵمه‌ت، هۆمه‌ن، هێرش( تور : ئێرش).

:: فیسار كەس زۆر بەپەڵامارە.

پەلاماردان/pelamardan: كتپ:[ پەڵامار+ دان] تاودان، شاڵاوبۆ هێنان، هەڵمەت بۆبردن، هێرش بردن.

پەلاماردانەوە/pelamardanewe: كتپ: هێرشبردنەوە.

پەلاماردەر/pelamarder: ئانفا:[ پەڵامار+ دەر(دان)] هەڵمەتبەر.

پەلاماردراو/pelamardiraw: ئانفا: [ پەڵامار+ دراو(دان)]

پەلاماری خێرا/pelamarî xěra: نتـ:[ وەر][ پەڵامار+ی+ خێرا] هەڵمەتی خێرا.[ ئینگـ : fast break]

.

.

.

.