قورس/quris: ئان:[ ع : قرص]

1 – گران، سەنگین >< سووک.

2 – لەسەرخۆ و بە حورمەت. 

3 – دەنگ بیستی گوێ. 

:: گوێم قورسە، دەنگت بەرز کە. 

4 – حەبی دەرمان.

5 – خەپلە، کولیچە، خرت.{ گیو، ل. 717}

قورسایی/qurisayî: ئانتـ:[ قورس+ ئایی]

1 – بەرانبەر سڤکی، بەکێش. 

2 – سەنگینی مرۆڤ.

قورسەڕژێم/qurise řijêm: نتـ:[ ئای تی] کۆدا هیشک : Koda Hişk. [ ئینگـ : Hardcode]{ zkurd}

قورسەلێدان/qurise lêdan: کتپ: ساختە لێکردن. 

قورس و قەمەر/quris û qemer: ئانتـ: مەبەست لە مرۆڤی گەورە و گران و سەنگینە. 

قورس و قۆڵ/quris û qoľ: ئانتـ:

1 – مرۆڤی سەنگین و گران. 

2 – قایم و توند و بەکێش : چشتی دارێژراوی قایم، مەحکەم.

قورس هەڵگر/quris heľgir: نفا: ئامرازێکە چشتی قورس لەسەر پشتی لۆری دانێت و دەشی سەهێنتە خوارەوە. { گیو، ل. 718}

قورسی/qurisî: نچ:

قورسایی، سەنگینی. 

سەنگەڵی.

داری لێکدراو بۆ لە دەورە نووستنی زستانە.

قورسی کەمەر/qurisî kemer: نتـ: گیایەکە بۆ دەرمان دەشێت. 

قورسی نەعنا/qurisî neäna: نتـ: تشتێکی تیژە، دەیمژن ، دەم فێنک دەکاتەوە.{ هەژار، ل، 563}. 

لەش قورس/leş quris: ئانتـ: ساردوسڕ، دڵسارد، کپ، کڕ.[ ئینگـ : Listless، Sluggish، Slow].

.

.

___________________

قورساخ/qurisax: ئان: سەنگینی و گرانی مرۆڤ.

:: پیاوێ قورساخە. 

قورساغ/qurisa: ئان: قورساخ. 

.

.

.

.