بۆت/Bot: ن:[ جێۆ] هۆزێكی كوردە لە ناوچەی بەهدەئینان، لەسەرزێ دەژێن.

.

.

________________________

بۆت/bot: ن:

1 – بانیژەی ئاش، بانجیلەی ئاسیاو.

2 – [ كباك] ئاوبارە، قەمتەرە : تێراوكردن.

بۆتك/botik: نتـ:[ بۆت+ ك] ئاوبارە، قەمتەرە.

.

.

.

.

.