گیران/gîran: كتن: ئامایۆبڕئەنە( هـ)، بەزین. 

.

.

.

.

.