ڕامووز/řamûz: ن:[ باد] ڕامووس، پاچ _ ماچ.

ڕامووس/řamûs: ن:[ كباك] پاچ( كباك) _ ماچ.

ڕامووسان/řamûsan: كتن:[ كباك] پاچكڕدن( كباك)_ ماچكڕدن، ڕامووسین.

ڕامووساندن/řamûsandin: كتپ: ماچكڕدن.

ڕامووسێن/řamûsên: نتـ: ماچكاڕ.

ڕامووسین/řamûsîn: كتن: ڕامیسان، ماچكڕدن.

.

.

.

.

.