تەكنای/teknay: چ:[ هـ] تەكاندان، تەكەنێ( ل)، تەكۆندەن( بیر)، فەتەكانێن( گیل).

1 – ڕاوەشان و ڕاتڵەكاندنی رایەخ و جل و شتی لەم بابەتە بۆ جیاكردنەوەی تۆز و خۆڵ : تەکاندنی کەلو پەلی تۆزاوی.

2 – ڕاوەشاندنی دار و درەخت بۆ هەڵوەراندنی بەر و میوە.

3 – بەدەست و پتەلێكردنە وەی پەڵە وشتی وردە لە لەش و جل.

4 – جووڵاندنەوە، هەژاندن، چندكدان.

.

.

.

.