بافتەمەنی /bafitemenî: نچ: ئەو بەرهەمەی هی چنین بێت.

بافت كردن/baft kirdin: كتپ: خەرج كردن، چوواندن، چنین.

بافین/bafîn: كتپ تەنین( چەنین _ چنین)، هۆنینەوە.

بافیاگ/bafyag: ئان: شتی چینراو، هۆندراو، هۆنە.

.

.

.

.

.