باڵباز/baľbaz: ن:[ سەز][ باڵ+ باز] پۆلیس، هەیتە.

باڵبازی/baľbazî: نچ:[ سەز] ئەوەی پەئوەندی بە هەیتەوە هەبێت.

.

.

__________________ 

باڵباز/baľbaz: ن:[ باڵ] باڵندەیەكی ئاوییە، باڵەكانی ڕەش و سپین. لەشیشی بەرەو قاوەی دەڕوات.

.

.

.

.

.