هەبوو/hebû: ئانفا: دارا، دەولەمەند _ دەوڵەمەند.  

هەبوون/hebûn:  ن، کتن:[ هەب+ ون( وون)]

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 70
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
  ئەهـ ha to be, to exist, to breathe

بوون، هەبین، دارای، داشتن >< نەبوون. 

:: ئەز هەبووم : من بووم

:: من هەمە : 

:: من هەیە : 

هەبا/heba: ف: بووبا، خاوەنی بوون بوایە.{ هەژار، ل، 962}

هەبان/heban: ف: ببونایە، ببوایەن. هەمبان. 

هەبانە/hebane: ف:

هەبە/hebe: ف: خاوەن بوون بە. 

هەبت/hebit: ف: ببێ، 

:: هەبت نەبت چۆنینە.

هەبن/hebin: ف:

هەبوو/hebû: ف: بوو. 

هەبوونی/hebûnî:  نچ: دەوڵەمەندی، سامانداری، تونای دارایی.[ ئینگـ : Solvency ]{ گیو، ل، 907}{ نوری تاڵەبانی، ل، 306}

هەبێ/hebê: ف:

هەبی/hebî: ف: خاوەن بوون بی. 

هەبین/hebîn: ف: بوون. 

هەب  هەت  هەم
هەبا  هەتبا  هەمبا
هەبان  هەتان  هەمبان
هەبانە  هەتانە
هەبە  هەتە  هەمە
هەبت  هەتبت  هەمبێت
هەبن  هەتبن  هەمبن
هەبوو
هەبێ
هەبی
هەبین

.

       گەردان کردن
     تاک    کۆ
   کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 ڕابردووی دوور  هەمببوو  هەتببوو  هەیببوو  هەمانببوو  هەتانببوو  هەیانببوو
 ڕابردووی نزیک  هەمبوو  هەتبوو  هەیبوو  هەمانبوو  هەتانبوو  هەیانبوو
 بەردەوام  هەمە  هەتە   هەیەتی    هەمانە    هەتانە   هەیانە 
 ڕانەبردوو  دەمبێ    
 مەرجی  هەمبێت   هەتبێت  هەیبێت    هەمانبێت     هەتانبێت    هەیانبێت
 پرسیاری  دەمبێت دەتبێت دەیبێت   دەمانبێت   دەتانبێت   دەتانبێت 
 داخوازی( ئەمر)         

.

.

.