خودا/xuda: ن:[ ئاین][ خود+ ئا]

1 – ئه‌زد، ئێزد _ ئێزەد، باگا( ئەردە)، پەرستراو، خوا، خودا، خوڵا، خوەدێ( کباک)، هۆما( کباک، زا)، یەزتە _ یەزد، یەزدان.

:: بئەمرا خوەدێ.

:: ب خوەدێ.

:: چ ژ خوەدێ و چ ژ بەنیا. 

2 – خاوەن – خاوەند.

خوداپەرست/xuda perst: نفا:[ خودا+ پەرست(پەرستن)] خوڵاپەرست، خوواپەرست، پەرستدار .

خوداپەرستن/xuda perstin: کتن:[ خوڵاپەرستن.

خوداپەرستی/xuda perstï: نچ: خوڵاپەرستی.

خوداچەنی/xuda čenî: نتـ:[ هـ] ماڵیاوا ( خواحافیز).

خوداحافیز/xuda ĥafîz: نفا:[ خودا+ حافیز()] ماڵ ئاوا.  

خوداحافیزی/xuda ĥafîzî: نچ: ماڵ ئاوایی.  

خوداحافیزی لێکردن/xuda ĥafîzî lêkirdin: کتپ: ماڵ ئاوایی لێ کردن.

خوداخودا/xudaxuda: ن:[ کهـ] پاڕانەوە.

:: هەر خوداخودام بوَ : قسەبکەی.

خوداخوداکردن/xudaxudakirdin: کتپ:[ کهـ] پاڕانەوە، گەر خوداحەزکات.

:: خوداخودا کرد کەس لێیان دەرنەچووگ.:: خوداخودا بکە، دەنگ نەکەن.

خوداکردن/xudakirdin: ن: تکاکردن.  

خوداخۆشی نایە/xuda xošî naye: شڕ: خواڕەوای نابینێ و قبووڵی ناکات.

خوداداد/xudadad: نتـ: خوداداو، ئەی خودا بەهارارو داد.

خودادادی/xudadadî: نتـ: خوداداوی، لەبەر خودا هاوار و دادکردن و پاڕانەوە.

خوداڤەند/xudavend: ن: خوداوەند، پەروەدەگار.

خوداڤەندی/xudavendî: نچ: خوداوەندی، پەروەدەگاری.

خوداگرتن/xudagirtin: کتن:[ خودا+ گرتن] ئازاردان لەلایەن خوداوە، کەوتنە بەر دادگای خودا، سەندنی تۆڵە بەر بەندەیێکی گوناهکار.

خوداگیر/xudagîr: نفا:[ ]

1 – خوڵاگیر، غەزەب لێ باریو. 

2 – زاڵم، دەست درێژکەر بۆ مافی بێدەستەڵات.

خوداگیربوون/xudagîrbûn: کتن:[ ] خوڵاگیربوون.

خوداگیرکردن/xudagîrkirdin: کتپ:[ ] خوڵاگیرکردن.

خوداگیری/xudagîrî: نچ:[ ] خوڵاگیری، بێ ئینسافی : کاری ناڕەوایی و بێ ویژدانی.

خوداناس/xudanas: ن:[    

خوداناسی/xudanasî: ن:[    

خوداناسین/xudanasîn: ن:[      

خودانەخواستە/xuda nexiwaste: نتـ:[ ] خودانەکا، خوڵانەکا، خوڵانەخوواستە.

خودا نەکات/xuda nekat: نفا:[ ] خوڵانەخوواستە.

خودانەناس/xudanenas: ن:[    

خودانەناسی/xudanenasî: ن:[

خوداوەند/xudawend: نتـ:[ خودا+ وەند] خوداڤەند _ خواوەن.

خوداوەندی/xudawendî: نچ: خوداڤەندی _ خواوەنی.

خوداێتی/xuda êtî: نچ: خودایەتی، خوڵایەتی.

خودایا/xudaya: شڕ: ئەی خودا!.

خودایە/xudaye: شڕ: خودایا.

خودایەتی/xudayetî: نچ:[ خودا+ یەتی] خودێتیم خوڵایەتی.

خودایەری/xudayerî: ن:[ ]

خودایی/xudayî: نچ:[ خودا+ ئیی] خووایی، خوڵایی.

.

باخودا/baxwda: ئانتـ:[ با+ خودا] ئەو كەسەی لەگەڵ خودا بێت، بڕوا هەبوونی كەسێك بە خودا. لە خوداترس.

{

لەم بەحری فیتنە بەكەڵكی نەجاتت بدا خودا

داوێنی باخودا بگرە، بەردە ناخودا

}{مەحوی}. 

.

باخودایی/baxway: نچ: لە خوداترسی. بەبڕوایی.

بێخودا/bêxuda: ئانتـ:[ بێ+ خودا]

1 – ناخودا، مولحد( ع)، بێخوا. 

2 – بێبەزەیی.

:: پیاوێکی بێخودایە بەزەیی وەکەسدا نایا.

بێخودایەتی/bêxudayetî: نچ: ناخودایەتی، ئیلحاد(ع)، بێخاویەتی.

بێخودایی/bêxudayî: ئان:[ بێ+ خودا+ئیی]

1 – بێخوایی. 

2 – بێرەحمی. بێبەزەیی.

جێگای خوداپەرستن/cêgay xudaperstin: نتـ: پەرستگە.

.

.

.

.