بێح/ĥ: ن:[ ئاب][ رۆژک][ ع : بیع] بێحانە.

بێحانە/ĥane: ن:[ ئاب][ رۆژک][ ع : بیع] بێحانە : پارەی پێش کڕین.

.

.

.

.