ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] ژمارەکەی ( 8) و هیماکەی ( O) یە : هێمانەک غاز بەردایی یێ ڕەنگ، بێ تام، ئو بێ بێهن د ناڤ باتتدا ( 21 %) یان پێکهاتی د ناڤ ئاڤێدا، کەڤراندا یان کاناندا.[ ئینگـ : oxygen]

ئۆکسجین پێو/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oximeter]

ئۆکسجین پێوان/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oximetry]

ئۆکسجین دکت/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygenate]

ئۆکسجین کری/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygenated]

ئۆکسجین کرن/okiscîn: ن:[ کیمیـ] ئوکسیداندن.[ ئینگـ : oxygenating]

ئۆکسجین کردن/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygenize]

ئۆکسجین کەر/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygenator]

ئۆکسجینی/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygenic]

ئۆکسجینی هایدرۆجینی/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxyhydrogen ]

.

چەرخ یان گەر ا ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen cycle]

رۆپوشا ئۆکسجینی/okiscîn: ن:[ کیمیـ] کو یۆکسجین تێرا دئێت کێشان.[ ئینگـ : oxygen mask]

کونێ ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] کو تە ژی یۆکسڤینە بۆ نە ساخی.[ ئینگـ : oxygen tent]

هیموگلوبینا ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] ئوکسیهیمۆگلۆبین.[ ئینگـ : oxyhemoglobin]

ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen]

ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen]

ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen]

ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen]

ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen]

ئۆکسجین/okiscîn: ن:[ کیمیـ] .[ ئینگـ : oxygen]

.

.

.

.