دەرمال/dermal: نتـ:[ كباك][ دەر+ مال] بریتییە لە كارەكەری ماڵی گەورە، قەرەواش.

دەرمالە/dermale: نتـ:[ كباك] پەروار، دابەستە: ووڵاخ و ئاژەڵی دابەستراو.

دەرمالكری/dermal kirî: نتـ: ووڵاخ و ئاژەڵی دابەستراو.

دەرماڵ/dermaľ: نتـ:[ H][ دەر+ ماڵ]1-[ دەر] ئاسانە_ ئاستانە، بەردەرگا، بەرماڵ، پێشخانوو، پێشماڵ، وەرێزان. 2-[ ئەردە] دادگا، سەرا، دیوان، كۆشكی شاهی. 3- كەمەربەندی ڕەشماڵان.   

دەرماڵە/dermaľe: نتـ: [ ئاب] .  

دەرماڵەی ساڵانە/dermaľey saľane: نتـ:[ ئاب][ ئینگـ : Yuppie ]{ كارگێری، ل، 303}.

دەرماڵەی گۆڕاو/dermaľey gořaw: نتـ:[ ئاب][ ئینگـ : variable annuity]{ كارگێری، ل، 292}.

دەرماڵی/dermaľî: ن:[ ئاژ] كار، بەرخ یان گۆڵكێك بەهۆی درەنگ لە دایكبوونییەوە لە ناو ماڵان بەخێو دەكرێت. خانەزا و نەكرابنە ناو كارەگەل یان بەرخەگەل یان گووێلكەگەلانەوە.

.

.

.

.