تات ¹ /tat: ن:[ جێۆ][ تاخت، تەخت]

1 – تاس، تەرت، سەلبەند، فەرش، سو، زرلات، کانگێر( هـ)، هیم، بەردەنما،  تێت بەردی ساف و لووس پان و درێژ بۆ نوێژ لەسەرکردن یان مردوو لەسەرشووشتن لە دەم حەوزی مزگەوت یان کانی دادەندرێ.

2 – تەخت و ڕاستایی. 

 تێبینی
 وشەی تات هەمان وشەی تەخت _ ە کە هەندێک مانای لە قاوە و مانای تایبەتی تەختەبەردی بەخۆه‌ە گرتووە}{ نانەوازادە}
  تاتە بەرد. زەوییەکە تاتە : تاشراوە و زرگ و  هەڵاتی تێدا نیە.{ ج. نەبەز}

3 – زەردوماهـ : شاخی هەڵەمووت و یەکپارچەی بەرد.

تاتەبەرد/tateberd: نتـ:[ تات+ ئە+ بەرد] تات، لات، تا : بەردی تەنکی پانی گەورە، تەختەبەرد، کەڤری پان و لووس بۆنوێژکردن لەسەری.

تاتەشۆر/tateşor: نتـ:[ تات+ ئە+ شۆر( شۆردن)] پاشۆر، تەتەشۆر ، تەختەشۆر، تاتەشوار، مەشفەن، مەفشەن : تەختەی بەردی جێگەی مردوو لەسەر شووشتن.

تاتەشوار/tateşwar: نتـ :[ تات+ ئە+ شوار( شۆردن)] تاتەشۆر: بەردێکی پان و درێژە یا تەختەیەک کەلە دەم حەوزی مزگەوت یا لەگۆڕخانەدا دەی دەنێن و مردووی لە سەردەشۆن.

{

کاکە مەمیان بردە سەر تاتەشوارێ و شۆراوە

هەڵیانگرت بۆ گۆڕخانان لەوێ تەسلیم بەخاکێ کراوە

}{ مان. ل.77}.

تاتک/tatik: نتـ:[ تات+ ک] تەختک، تاتەبەرد : بەردێکی پان ە لە نێو خاکێدا و هەند ێکی لەدەرەوەیە.

:: مەساڤاری خووە لسەر تاتێ کوتایە.

تاتی گڵێنە/tatî giľêne: ن: 

.

.

____________________

تات ² /tat: ن:[ هـ][ سانسکریت : تاتا] باب، باووک.

 تێبینی
 سەرنجی وشەی فاتەر :  vater ئەڵمانی یان فاثەر:  father ئێنگلیزی بدرێت، کە دەنگی ( ت : t ) و ( ف : f \ ا ) جێ یەکیان گرتووەتەوە}{ ج. نەبەز}.

تاتە/tate: ن:[ سان: تاتە، تاتی، کباش : تاتگ، تاتە( مامە)]

1 – [ هـ] باب، باووک.

2 – [ ئەردە] شووی تایەن، مێردی دایەن، تاتی.

3 – [ ئەردە] نۆکەری پیر، غوڵامی پیر.

4 – [ کباش] برای بڕووک، مام، مامۆ.

تاتەزا/tateza: نتـ:[ کباش][ تاتە+ زا(زایین)] ئامۆزا، فرزەندی مام، بچوکی ئاپۆ.

تاتزا/tatza: نتـ:[ تات( تاتە)+زا] تاتەزا.

تاتک/tatik: نتـ:[ فە، شوا] مام، مەموو، برای باب، ئاپ.

تاتگ/tatig: نتـ:[ کباش] برای باووک، مام.

تاتۆ/tato: ن:[ هـ][ تات+ ئۆ] باووک، بابە، باڤ : نێرینەیەکە کە منداڵی لێبکەوێتەوە.

تاتی/tatî: ن:[ ئەردە] شووی تایەن، تاتە.

.

.

__________________

تاتە ³ /tate: ن:[ گگ]

1 – خوشکی گەورە.

2 – باوکی شیری، شووی تایەن : مێردی ژنێکی مەمک تایەنە، کە بۆ منداڵەکەی بەخێوی دەکات، دەبێتە تاتە.

تاتک/tatik: ن: تاتی، خوشکی گەورە، خۆها مەزن.

.

.

_____________________

تات  /tat: ن:[ کباک] تۆتە.

تاتی/tatî: ن:[ زا] تۆتە.

تاتی/tatî: ن:[ ئەردە] شووی تایەن، تاتە.

تاتی کردن/tatî kirdin: کتپ: وەسەر پێکەوتنی منداڵی چووکە و ڕۆیشتنی.

بەتات/betat: ئان:

.

.

__________________________

تات 5  /tat: ن:[ توێ] حاڵی ژنێک کە ئێسکێکی بچووک دەنێو شەرمیدا بەری منداڵدانی گرتبێت.

{ گۆیا پیاو ناتوانێ بەسانایی دەگەڵ ئەو جۆرە ژانە نزیکی بکات ودەبێت بە جەڕاحی ئەم ئێسکە لابەن، بۆ زیاتر زانین بڕوانە بن}.

.

.

_________________________

تات 6  /tat: ن: نمەد، كولاڤ، لباد.

تاتی/tatî: نتـ:[ هـ][کباک]

1 – لبادی ڕاخستن، نمەد، تەخت.

2 – کوتێکی دریژ و باریکی چەرم.

تاتی هەستی/tatî hesatî: نتـ:[ تاتی+ هەستی] لبادگێڕان بە لوولدراوی لە کارگەدا.

.

.

__________________

تات  7  /tat: ن: عارەب، عەرەو.

تاتک/tatik: نتـ:[ تات+ ک] حارەب، ئارەو، تات، زمانی ئارەوی.

تاتی/tatî: نتـ:[ ڕێز][ تات+ ئی] سەر و ژێری پیتی نووسراوەی زمانگەلی وەک عەرەبی و فارسی.

.

.

.

.