خاجە/xace: ن: [ ؟] بازرگانی گەورە، خواجا، خواجە : بۆ ڕێزگرتن بۆ جوولەکە و فەلان بەکاردەهێندرێت.

خاجەرۆ/xacero: ن:[ واز] خازەڵێ، گاڵتەیەکی شەوانەی گەنجانە.

:: خاجەرۆ جاجک بە پەڕۆ.{ مەتەلۆک}{ مشەختی. ل. 205}. 

.

.

.