ئا‌ڤرێژ¹/avrěj: نفا:[ كباک] [ ئا‌ڤ+ رێژ( رێژتن)] ئاوده‌ستخانه‌، ده‌ستاوخانه‌، جێ میز.

ئا‌ڤرێژن/avrějin: ن: پێشاو، که‌نشت، که‌ییل، ئاوده‌ستخانه‌.

.

.

_________________________________

ئا‌ڤرێژ²/avrěj: نفا:[ كباک][ ئا‌ڤ+ رێژ( رێژتن)]

ئاوهه‌ڵدێر، ئاوشار، ئابشار، ئێور، بافل، پرژ، تاف _ تا فگه‌_ تا‌ڤ_ تا‌ڤگه‌_ تاوگه‌، ڕێژگه‌، سۆلا‌ڤ، سوول_ سوولا‌ڤ، سیپه‌ل، شۆراوه‌، شۆش، شیب، که‌ڵبه‌ز(قه‌ڵبه‌ز )_ که‌لوه‌ز (قه‌ڵوه‌زه‌).

: ئه‌وشوێنه‌یه‌ که‌ ئاوی چه‌م و ڕووباران، له‌به‌رزی ڕا ڕژێ  به‌خورده‌ێته‌ خواره‌وه‌، هه‌ڵدێرانی ئاوله‌ شوێنێکی به‌رزه‌وه‌ ده‌ڕژێته‌خواره‌وه‌ودیمه‌نێكی جوانی هه‌یه‌.  

ئا‌ڤرێژه‌ک/avrějek: نتـ:[ كباک] ئا‌ڤپژێن.

ئا‌ڤرێژتن /av rějtin: كتن:[ كباک] (ئا‌ڤدرژینه‌، ئا‌ڤبرژینه‌) ئاوڕێژتن.  

ئا‌ڤرێژگه‌هـ/avrějgeh: نتـ:[ كباک] تا‌ڤگه‌. ئاوشار، شۆراوه‌.

ئا‌ڤرێژک /avrějk: نتـ:[ كباک] ئا‌ڤرێژه‌ك.  

ئا‌ڤرێژنه‌/avrějne: نتـ:[ كباک] ئا‌ڤبه‌شینک.

.

.

.