بڕەژ/biřej: ن:[ هـ] ئارایشت.  

{

کزەێ وەفرەو دەنگ کەو راوە هەم سوت   بەو توریانەگەد دی لاوە هەم سو

چەوەیلد خوەش بڕەژ تا وەفر نەوێدەێم   خوەم کیشک چیم لەو ناوە هەم سو

}{ عەلی عۆڵفەتی}

بڕەژۆ/biřej: ف:[ هـ] ئارایشت بکات. 

.

.

.

.