ناوئاخن/nawaxin: ن:[ کناو][ ناو+ ئاخن] ناواخن، ناوەخن، تێخستی _ تێدایی،  ناڤەڕۆک _ ناڤەروک، ناوئاخن( ناواخن) _ ناوەخن : هەر تشتێک کە لە ناو تشتێکی تردا بێت. 

.

.

.

.