داخاز/daxaz: ئان:[ باد] داخواز، داوخوواز، دڵخواز، ئاوات.

داخازتن/daxaztin: کتن:[ باد] داخوازتن، داوخووازتن، ئاواتخووازتن.

.

.

.

.