کاسەتۆودارەکان/kasetowdarekan: نتـ:[ کاسە+ تۆودارەکان] زاراوەیەکە لە زانستییە لە پۆلێنکردنی زانستی لە خشتەی هۆبەدا خۆی دەدۆزێتەوە.[ ناوی زانستی: Magnoliophyta]   

 پۆلێنکردنی زانستی : Scientific classification
Kingdom  Division  Class  Order  Family   Species
 شانشینی هۆبە پۆل پلە  خێزان جۆر
 Plantae  Magnoliophyta  Magnoliopsida
 جیهانی ڕووەک   کاسەتۆودارەکان  کاسەگوڵدارەکان

.

.

.

.