ئیسا 1 /îsaئاک: ئیستا، ئێستا، نـهۆ، نووکه‌ – هه‌نووکه‌.

ئیساکه‌/îsake:  ئاکتـ:[ ئێستا+ که‌: ئامرازی پێناسه‌یه‌]هه‌ر ئێسته‌.  

ئیساکێ/îsakě: ئاکتـ:[ ئیستا+ کێ]ئیساکه‌.

ئیستا/îsta:  ئاکتـ: ئیستا، ئێستا، نـهۆ، نووکه‌ – هه‌نووکه‌. 

ئیستاکانێ/îstakaně: ئاکتـ:[ئیستا+ کانێ: ئمـ، پێناسه‌یه‌] نها، هه‌نووکه‌.

ئیستاکوونێ/îstakŭně: ئاکتـ:[ئیستا+ کوونێ: ئمـ، پێناسه‌یه‌] هه‌ر ئێستا.

ئیسه‌/îsa: ئاکتـ:[ هـ، جاف] ئێستا، وێستا، هه‌نووکه‌.  

ئیسته‌/îste: ئاکتـ: ئیستا، ئێستا.

ئیسته‌کانێ/îstekaně: ئاکتـ: ئێستاکانێ.

ئیسته‌که‌/îsteke: ئاکتـ: ئێستاکه‌.

ئیسته‌کوونێ/îstekŭně: ئاکتـ: ئیستاکوونێ.

ئیسته‌کێ/îstekě: ئاکتـ: ئیستاکێ.

ئیستێ/îstě: ئاکتـ: ئیستا.

.

.

____________________________

 ئیسا 2 / îsa: ف: ئایسا، پێ بوو، داگیرسا، داگرسیا.  

.

.

_________________________________

ئیسا 3 /Îsa: ن:[ع : عیسا] ناوی پێغه‌به‌ری ئاینی پیرۆزی دیانانه‌.

.

.

____________________________________

ئیسا 4/ îsa ن: ئاوی نامه‌ ئاسمانێه‌که‌ی ئیبراهیم پێخه‌مبه‌ره‌.

.

.

.