لۆر/lor: ن:[ خوار] خواردنێکە لە شیر و تیژاوی پەنیر دەکرێت.

.

.

__________________

لۆر/lor: ن:[ دەنگ]

1 – دەنگی بلوێر.

2 – گۆرانی گوتنی بەسەبر.

:: لەبەرخۆیەوە لۆرەلۆرێتی.

3 – لای لای بۆ زارۆکی ساوا.

لۆرانەوە/loranewe: کتپ:[ دەنگ]

لۆراندن/lorandin: کتپ:[ دەنگ]

1 – گۆرانی گوتن لەسەرخۆ( بەسەبر).

2 – گریان بەدەنگی گڕ و لەرزۆک.

3 – لایلایی دایک بۆ منداڵ.

لۆراندنەوە/lorandinewe: ن:[ دەنگ]

1 -دەنگی بلوێر

2 – لۆراندن.

لۆرە/lore: ن:[ دەنگ][ مۆسیقا]

1 – گۆرانی لەسەرخۆ

2 – گریان بە دەنگی گڕ.

3 – دەنگی بلووێر

4 –  مەقامێکە. 

لۆرەلور/lorelor: ئانتـ:[ دەنگ] لۆرەی بە شوێن یەکدا. 

لۆرکە/lorike: ن:[ دەنگ] [ مۆسیقا] جۆرە مەقامێکە. 

لۆریانەوە/loryanewe: کتن: لۆرانەوە : لەبەرخۆوە گوانی گووتن.

لۆرینەوە/lorînewe: کتن: لۆرانەوە.{ هەژار، ل، 763}

.

.

_________________

لۆر/lor: ن:

1 – جێگە، شوێن.

2 – کردە، ئاکار.

3 – ڕۆیشتنی بە شلەپەتەیی.

4 – چلۆنایەتی، بار.

.

.

.

.